Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – Sp. z o.o.

Centralne Laboratorium Badania Wody i Ścieków

Jakość wody do picia dostarczanej mieszkańcom Bydgoszczy kontrolowana jest przez Centralne Laboratorium Badania Wody i Ścieków MWiK w Bydgoszczy mieszczące się na terenie ujęcia wody "Czyżkówko". Prowadzone badania pozwalają ocenić czy woda uzdatniona spełnia określone w załączniku do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. wraz z późniejszymi zmianami wymagania fizyko-chemiczne i bakteriologiczne. Szczegółowe dane zamieszczone są w tabeli:

 

Komunikat dla mieszkańców miasta Bydgoszczy w sprawie jakości wody i ścieków

 Centralne Laboratorium Badania Wody i Ścieków MWiK w Bydgoszczy zapewnia wysoką jakość badań potwierdzoną posiadaniem systemu zarządzania zgodnego z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 + Ap1:2007 i uzyskaniem certyfikatu akredytacji nr AB 396 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji oraz wysokimi kwalifikacjami swojego personelu sprawdzanymi przez udział w porównaniach międzylaboratoryjnych. Zakres akredytacji Laboratorium badawczego Nr396 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji (do pobrania poniżej)

ab 396- str intern  AB396-17-2019

Laboratorium prowadzi:

kontrolę procesu technologicznego na stacjach uzdatniania wody i oczyszczalniach ścieków kontrolę jakości wody dostarczanej do sieci i bezpośrednio do konsumenta kontrole jakości odprowadzanych ścieków do urządzeń kanalizacyjnych i do wód powierzchniowych na zgodność z obowiązującymi przepisami

Polityka jakości prowadzona w Laboratorium ma na celu zapewnienie wiarygodności i obiektywności wyników badań, aby zaspokoić oczekiwania klientów.

Centralne Laboratorium Badania Wody i Ścieków prowadząc swoją działalność postępuje zgodnie z zasadami określonymi w Księdze Jakości i zapewnia, że:

 • działania Laboratorium zawsze będą służyć rozwiązywaniu problemów klienta z zachowaniem wszystkich jego praw
 • Laboratorium nie podejmuje się wykonania badania przy zastosowaniu metod, które nie gwarantują wiarygodności wyników
 • badania są wykonywane przez personel bezstronny i niezależny od jakichkolwiek nacisków finansowych ze strony klienta i innych stron
 • prawa klienta (zachowanie poufności, możliwość złożenia skargi) zawsze są przestrzegane.

Laboratorium wyposażone jest w nowoczesną aparaturę pomiarową pozwalającą na wykonywanie badań zgodnie z ustawodawstwem polskim oraz wymaganiami Unii Europejskiej, w tym m.in.:

 • Spektrofotometry absorpcji atomowej - oznaczanie metali (metodą płomieniową i elektrotermiczną)
 • Spektrofotometry UV-VIS - oznaczanie m.in. żelaza, azotynów, azotanów, fosforu, chromu, mętności, manganu
 • System do ekstrakcji - oznaczanie substancji ekstrahujących się eterem naftowym
 • Jednostki destylacyjne - oznaczanie azotu Kiejdahla.
 • Analizator TOC - oznaczanie OWO
 • Analizator do oznaczania rtęci metodą spektroskopii fluoroscencji atomowej z generacją zimnych par
 • Chromatografy gazowe - pestycydy chloroorganiczne, BTEX, indeks oleju mineralnego, THM, węglowodory alifatyczne
 • Chromatograf cieczowy - WWA
 • Fotometry - oznaczanie cyjanków, fluorków, siarczynów, krzemionki, siarczków,
 • Mineralizatory, mineralizator mikrofalowy
 • Chromatograf jonowy – oznaczanie anionów

lab2 - str internlab3 - str internlab4 - str internlab5 - str internlab6 - str intern lab7 - str intern 

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (AB 396_20.pdf)AB 396350 Kb