Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – Sp. z o.o.

O firmie

mwik oczyszMWiK jako Spółka prawa handlowego jest przedsiębiorstwem o charakterze użyteczności publicznej, którego nadrzędnym celem jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców miasta w zakresie dostawy wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków, a ponadto utrzymanie w należytym stanie technicznym całego posiadanego majątku.

Spółka wykonuje zadania własne Gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodę rozumie się działalność polegającą na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody, natomiast przez zbiorowe odprowadzanie ścieków działalność polegającą na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków.
Właścicielem 100% udziałów Spółki jest Miasto Bydgoszcz.

Bydgoskie Wodociągi, jak każde prężnie działające przedsiębiorstwo ma jasno wyznaczoną i określoną wizję i misję, według których postępuje każdego dnia.

WIZJA

„WIDZIMY SIĘ JAKO NOWOCZESNĄ I EFEKTYWNĄ FIRMĘ, DBAJĄCĄ O SATYSFAKCJĘ
KLIENTÓW I PRACOWNIKÓW".

MISJA

„DOSTAWA CZYSTEJ WODY WSZYSTKIM KLIENTOM ORAZ DBAŁOŚĆ O ŚRODOWISKO NATURALNE TO NASZE POWOŁANIE DZISIAJ I W PRZYSZŁOŚCI"

W 2017 roku do odbiorców dostarczono 15.805,5 tys. m3 wody oraz odprowadzono 17.275,7 tys. m3 ścieków.
W dniu 31.12.2017 r. zarejestrowanych było 29.042 odbiorców w tym :

 • odbiorcy indywidualni 25.336
 • zakłady przemysłowe 329
 • pozostali odbiorcy 3.373
 • gminy 4

Na dzień 31.12.2017 r. długość sieci wodociągowej eksploatowanej przez MWiK w Bydgoszczy  wynosiła 1.044,03 km, w tym:

 • magistrali 125,23 km
 • sieci rozdzielczej   625,02 km
 • przyłączeń  293,78 km

Średni wiek eksploatowanej przez MWiK sieci wodociągowej (bez przyłączy) na dzień 31.12.2017 r. wynosił:

 • od 0 do 5 lat - 3,1%
 • od 5 do 10 lat - 22,7%
 • od 10 do 20 lat - 16,9%
 • od 20 do 30 lat - 12,7%
 • od 30 do 40 lat - 14,6%
 • od 40 do 50 lat - 8,1%
 • powyżej 50 lat - 21,6%

Długość sieci kanalizacyjnej eksploatowanej przez MWiK na dzień 31.12.2017 r. wynosiła 867,5 km, w tym :

 • sanitarnej w układzie pojedynczym 477,08 km
 • sanitarnej w układzie piętrowym 223,48 km
 • przyłączeń 166,94 km

Długość sieci kanalizacji deszczowej eksploatowanej przez MWiK na dzień 31.12.2017 r. wynosiła 258,19 km, w tym :

 • sieć deszcowa w układzie pojedynczym 32,60 km
 • sieć deszcowa w układzie piętrowym 223,74 km
 • przyłączeń 1,85 km

 

Średni wiek sieci kanalizacyjnej (bez przyłączy) na dzień 31.12.2017 r.:

 • do 5 lat - 4,59%
 • od 5 – 10 lat - 25,55%
 • od 10 – 20 lat - 18,23%
 • od 20 – 30 lat - 13,40%
 • od 30 – 40 lat - 12,18%
 • powyżej 40 lat - 26,05%